Kritéria k přijetí

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu

 

I.

 

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které do 31. 8. v roce přijetí do mateřské školy, dovrší minimálně 3 roky.

 

II.

 

V případě, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka tato kritéria. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

 

KRITÉRIA:

POČET BODŮ

1.     Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do ZŠ – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2017

8

2.     Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 4 let k 31. 8. 2017

6

3.     Věk dítěte

4 roky dosažené k 31. 8. 2017

5

3 roky dosažené k 31. 8. 2017

4

4.     Bydliště v Uherském Hradišti

6

5.     Sourozenec, který je již v MŠ a ZŠ přijatý a bude se v dané MŠ, ZŠ vzdělávat i v následujícím školním roce 2017/2018

3

 

 

III.

 

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

 

 

 

Podle uvedených kriterií bude postupováno od května 2017.

Ruší se kritéria směrnice č. 14/2015 VÝUKA.

 

 

V Uherském Hradišti 1. 3. 2017

 

Mgr. Marie Leitgebová, ředitelka školy