Aktualizace 26.2. 2021


Vážení rodiče,

 

vzhledem k uzavření mateřských škol od 1. 3. 2021 zajistí provozovatel nezbytnou péči o děti předškolního věku, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vymezených skupin zaměstnavatelů.

 

Hlídání dětí bude zajištěno v objektu Mateřské školy, Husova č. p. 838, Uherské Hradiště.

 

Každý rodič je povinen doložit potvrzení od svého zaměstnavatele, kterým se prokáže, že je zaměstnancem některého z vymezené skupiny zaměstnavatelů.

 

Jednotlivé budovy objektu MŠ Husova budou označeny tak, aby bylo patrné, do které může rodič své dítě zavést.

 

Rodiče své děti mohou přivést v pondělí 1. 3. 2021 nejdříve v 6.30 hodin, provoz bude zabezpečen do 19.00 hodin.

V dalších dnech předpokládáme provoz již od 6.00 do 19.00 hodin.

 

 

Dětem bude standardním způsobem poskytnuta strava – u předškolních dětí je to dopolední svačina, oběd a odpolední svačina.

 

 

Kontaktní osoba: Močičková Ilona, tel: 777 611 876

 

Odhlášení svačinek

Vážení rodiče, odhlášky pátečních odpoledních svačinek hlaste nejpozději ve čtvrtek ráno.
Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.
Děkujeme za pochopení.

 


Provoz MŠ 6.30 - 16.30 hod

Ráno a odpoledne se děti scházejí a rozcházejí dle pracovní doby paní učitelek ve třídách.
 

Žádáme o dodržování příchodu dětí do MŠ do 8.00 hod, pak se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká!

Vchod do MŠ bude opět otevřen od 12.00 - 12.30 hod a dále pak od 14.30 - 16.30 hod.

 


 

Co čeká děti v naší mateřské škole:

 • Bezpečné a vzdušné místnosti vybavené dětským nábytkem, množstvím kvalitních didaktických pomůcek
  a moderních her rozvíjejících potenciál dětí
 • Kvalifikované učitelky, které se průběžně školí a aplikují v praxi nové poznatky a metody učení
 • Školní psycholožka – návštěvy v MŠ (pozorování dítěte při běžných činnostech), pořádání přednášek pro rodiče, individuální konzultace, společné řešení jakýchkoliv problémů
 • Postupná adaptace na školní prostředí ve spolupráci s rodiči
 • Rozvíjení předmatematických představ (kvantifikátory: velký, dlouhý, těžký apod., určování polohy předmětů, orientace v prostoru, labyrinty, číselná řada 1-10 prvků, geometrické tvary), využívání metody prof. Hejného, Montessori pedagogiky
 • Rozvíjení logického myšlení pomocí široké nabídky logických her
 • Zvyšování počtu synapsí mezi neurony v mozku pomocí NTC systému učení (rozpoznávání abstraktních symbolů, rozvoj paměti a fantazie, řešení problémů)
 • Rozvíjení empatického cítění, budovávání kladných vztahů mezi dětmi, seznamování s životem postižených
 • Rozvíjení osobnosti dítěte – zvyšování sebevědomí, samostatnosti, pocitu bezpečí, osobní růst
 • Rozvíjení smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat, čich, chuť)
 • Posilování kladného vztahu k České republice
 • Poznávání jiných zemí, kultur, národností, vesmíru
 • Environmentální výchova – vytváření zodpovědného vztahu k přírodě, vedení k úctě k životu ve všech jeho formách, třídění odpadu, využívání zahrady s ovocnými stromy a keři, zeleninovými a bylinkovými záhony, hmyzím domkem, s rybníčkem (pozorování vývoje žáby); krmení ptáků v zimě; pozorování rostlin a živočichů na poli; pořádání školních a třídních výletů do přírody; pokusy
 • Rozvíjení schopnosti ovládnout gramaticky správně mateřskou řeč, rozšiřování slovní zásoby, chápání významu slov, rozvíjení souvislého vyjadřování, zapamatování a převyprávění příběhu, vymýšlení rýmů, antonym, homonym a synonym, rytmizování slov, určování hlásek ve slově, poznávání a napsání vlastního jména
 • Logopedická prevence – dechová a artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, zjišťování úrovně řeči vzhledem k věku, spolupráce s klinickými logopedkami
 • Rozvíjení hrubé motoriky pomocí nářadí (ribstoly, švédské lavičky a bedna, žíněnky, trampolína, lezecký most, dráhy na klenbu nožní), náčiní (míče, kroužky, švihadla, overbally, vodní nudle, skákací pytle), na školní zahradě (klády a kůly, kopec, skluzavka, tunel, pružinové houpačky, kolotoč; zalévání, okopávání, hrabání) a v okolí MŠ (jízda na lopatách, koloběžkách, pohyb v terénu, na průlezkách, na hřištích); bruslení, plavání
 • Rozvíjení jemné motoriky – stříhání, lepení, mačkání, trhání, modelování z plastelíny a keramické hlíny, skládání mozaiky, navlékání korálků, zapínání, zavazování
 • Rozvíjení grafomotoriky – uvolňování svalů paže a prstů, správný úchop tužky, zjišťování laterality (pravák/levák/ambidexter)
 • Rozvíjení hudebnosti – zpěv, hra na rytmické hudební nástroje, zvonkohru, ozvučné roury, poslech klavíru, keyboardu, kytary, flétny, hudebních nahrávek
 • Výtvarná seberealizace s využitím temper, akvarelu, tuše, voskových a křídových pastelů, pastelek, fixů, klovatiny, různých druhů papíru, textilu, vlny, polystyrenu, PET uzávěrů, balzy, přírodnin
 • Zhlédnutí vystoupení umělců přímo v naší MŠ (herci, loutkoherci, kouzelník, baletky)
 • Spolupráce s dětmi z naší ZŠ – sportovní dny, drakiáda, tvoření z přírodnin, Vánoční a Velikonoční dílničky, návštěvy ve výuce, malování na počítači, karneval, seznámení s domácími mazlíčky, využívání tělocvičny
 • Oslava narozenin a jmenin každého dítěte
 • Angličtina
 • Dopravní výchova - seznamování s významem dopravních značek, s bezpečným pohybem na vozovce a v dopravních prostředcích 
 • Možnost zapojení do Logické a Sportovní olympiády, Slovácké přehlídky mateřinek, výtvarných výstav
 • Akce pro rodiče s dětmi – týden otevřených dveří v MŠ a ZŠ, Hrátky (pro dvouleté děti), otvírání a zavírání zahrady, podzimní tvoření, besídky